P_05

תכנית אב - פרטים

תכנית מתאר כוללנית

תכנית מתאר כוללנית לעיר היא תכנית הקובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של הישוב לשנים הבאות. שנת היעד של תוכנית זו הינה 2040.

התכנית מתייחסת לכלל ייעודי הקרקע (מגורים, תעסוקה, מסחר, שימושים ציבוריים, שטחים פתוחים ואחרים), וקובעת לגביהם הוראות כלליות המנחות את התכנון המפורט. התוכנית הינה תכנית כוללת ולכן לא ניתן להוציא מכוחה היתרים.

 

תכנית ליבת העיר להתחדשות עירונית 

התכנית מהווה מדיוניות תכנונית לקידום התכנון בעיר.

התכנית נועדה להגדיר חזון, מטרות ומכלול פעולות לפיתוחה והתחדשותה של הליבה כולה, הכל מתוך ראייה רחבה בת קיימא וארוכת טווח שמירה וחיזוק איכויותיה של הליבה ומימוש יעודה כ-"לב העיר" יהוד- מונוסון.

מכח תכנית ליבת העיר לא ניתן להוציא היתרי בניה ויש צורך בהגשת תב"ע (תוכנית בניין עיר) למוסדות התכנון על כל חלק שבו רוצים לבצע שינוי.

P_08